மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Saturday, December 25, 2010

Makkah-Masjid

Makkah Masjid - Hyderabad Deccan - India


Mosque in Makkah (Masjid Al-Haram)
Kaaba - Masjid al-Haram - Makkah, Makkah

The Holy Masjid in Makkah and the buildings next to it
Mecca Masjid


0 comments:

Post a Comment