மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Saturday, December 25, 2010

Delhi Jama Masjid

Jama  Masjid Delhi.
Jama Masjid Delhi.
New Delhi, India: Jama Masjid

Jama Masjid
File picture of Muslims offering early morning  prayer on Eid at the Jama Masjid mosque in New Delhi. Photo: Rajeev  Bhatt
The Grandeur of Jama Masjid
0 comments:

Post a Comment