மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Friday, December 17, 2010

Indian women leaders

1. Maharani Jhansi Lakshmi Bai

2. Kittur Rani Chenamma

3. Rani Durgavati

4. Rani Avantibai

5. Rani Jalkari Bai

6. Rani Ahilyabai Holker

7. Rani Rashmoni

8. Begum Hazrat Mahal

9. Bhikaji Cama

10. Aruna Asaf Ali

11. Rani Gadinliu

12. Annie Besant

13. Durga bai Deshmukh

14. Kasturba Gandhi

15. Kamala Nehru

16. Indira Gandhi

17. Meera Behn

18. Sarojini Naidu

19. Vijayalaxmi Pandit

20. Rukmini Laxmipathi

21. Rajkumari Amrit Kaur

22. Rani Jilabai

23. Rani Tarabai

24. Mai Bhago Ju

25. Minakshi Ammal

26.Sonia Gandhi

27.J.Jayalalitha

28.Mayavaty

29.Mamata Banerjee

30.Vasundhare Raje Sindhye


0 comments:

Post a Comment