மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

Indian Vice-Presidents lists

1. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan May 13, 1952 to May 12, 1962
2. Dr. Zakir Hussain May 13, 1962 to May 12, 1967
3. Varahagiri Venkata Giri May 13, 1967 to May 3, 1969
4. Gopal Swarup Pathak August 31, 1969 to August 30, 1974
5. Basappa Danappa Jatti August 31, 1974 to August 30, 1979
6. Muhammad Hidayat Ullah August 31, 1979 to August 30, 1984
7. Ramaswamy Venkataraman August 31, 1984 to July 27, 1987
8. Shankar Dayal Sharma September 3, 1987 to July 24, 1992
9. Kocheril Raman Narayanan August 21, 1992 to July 24, 1997
10. Krishan Kant August 21, 1997 to July 27, 2002
11. Bhairon Singh Shekhawat August 19, 2002 to -
12. Shri Mohd. Hamid Ansari 11th August 2007 to till date

0 comments:

Post a Comment