மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

தமிழர் தலைவர் பிரபாகரன்

Prabhakaran: Tamil Tiger leader 'preparing to make final stand'

LTTE flag

Prabhagood.jpg (23229  bytes)

ltte chief prabhakaran
Ltte  Prabhakaran Dead Body: Prabhakaran LTTE Chief images
prabhakaran

ltte chief prabhakaran
0 comments:

Post a Comment