மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Tuesday, December 14, 2010

இந்திராகாந்தி

Nehru and Indira

This 1976 photo shows Mother Teresa receiving the Nehru Award from  Indian Prime Minister Indira Gandhi, in New Delhi, India

Indian Prime Minister Indira Gandhi jots down suggestions  given by son Rajiv Gandhi at one of the meetings during Congress' (I)  Bombay session in January 1983.
Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi

India's Prime Minister Jawaharlal Nehru photo with Daughter Indira  Gandhi at the Asia African Conference

0 comments:

Post a Comment